Sanal ortamların oluşturduğu etkiler nelerdir?

biyom-nedirBilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile dünya eski ve geleneksel kriterlerle anlatılamayacak kadar yeni bir alana girmiş oluyor.

Yeni elektronik teknolojilerin hayata girmesi, sanal ortamların şekillenmesine sebep olmuştur ki onun en bariz örneklerinden biri internet ve çeşitli sosyal paylaşım siteleridir. Bu ortam kendine has özellikleri ve işlevleri ile insanların ilişkilerini değiştirmiştir. Son yıllarda yeni teknolojilerin her kes tarafından kullanılması ve onların kültürel gelişim eksikliği, bu ortamların bir tehlike faktörüne dönüşmesi, davranış problemlerine ortam hazırlarken, internet ortamının suiistimal edilmesine, inzivaya çekilmeye, sömürülmeye veya saldırganlığa sebep olmuştur.

İnternet dünyası, kullanıcılar için bir çeşit hayal dünyasına dalmak ve gerçeklerden uzaklaşmak için sanal bir ortamdır. Sanal ortamdaki sahte özgürlük, psikolojik deşarj için bir kaçıştır; üstelik görünüşe göre davranışlarda bir çeşit kimyasal olmayan bağımlılıktır. Bu ortamın sahip olduğu özelliklerinden, sınır ötesi olma, kullanım serbestliğinin yanısıra, yargı değerleri ve hükümet yasalarının olmamasına değinebiliriz.

Genel olarak sanal ortam, bilgisayar vasıtası ile uzak yoldan ve coğrafi sınırlar olmadan insanların ilişkide olması anlamındadır. Bu açıklama ilk kez bilim kurgu hikaye yazarı William Gibson tarafından kullanıldı. Bu ortam, dijital verilerin transferi sayesinde ve bilgisayar ağları vasıtası ile geniş bilgi kaynaklarına ulaşmak içindir. 

Hali hazırda internet, bağlantı kurmak için en büyük ağdır, gerçi sanal ortam da internetten bağımsız bir tanımı var ve sanal ortamdaki bağlantılar, internet ve küresel ağlardan önce başlamıştı. Bu ortamda insanların ilişkileri, bir yerde karşılıklı olan gerçek ortamdaki ilişkilerden farklıdır ve genelde insanlar sanal ortamda, bilinmezliğini korur. Bu ortama her yerde ve her zaman kolaylıkla ulaşılabilir. İnternet bu ortamın en bariz örneğidir. Çeşitli ve sayısız sinyalleri ile kurulan bağlantılarda milyonlarca insan dünyanın çeşitli bölgelerinden sosyal paylaşım siteleri, elektronik postalar ve sohbet odaları (chat) ile birbirleri ile bağlantıdadırlar.

Sanal ortam, fiziki belirtilerin yokluğu nedeni ile, herkes cisimsiz, yersiz, isimsizdir ve hissedilir oranda kontrol edilemezdir; üstelik teknolojinin güçlü çerçevesi ve özellikleri nedeni ile sayısız görünen ve görünmeyen kontrol yapıları ile denetlenmektedir. Etkileşim-teamül, sanal ortamların başlıca özellikleridir; böylece gazete ve televizyon gibi diğer iletişim araçlarında ulaşılmaz olan görüşme ve konuşma ortamını oluşturuyorlar. Bu ortamlar,  adı “küreselleşme çağı” denilen bir asırda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin ortaya çıkarak gelişmesi sebebi ile hızla yayılmakta. Aslında sanal ortamda hiçbir ortak sosyal yapı yoktur, bu ortam bilinmeyen boşluk bir ortamdır.

Genel olarak sanal ortam ve siberin inanların yaşamlarının iyileşmesi, hizmetler ve çeşitli bilim dallarında insanın ilerlemesi ve başarılarının bir çoğunda eşsiz rolü olduğu söylenebilir. Siber, bir çok değerli ve yararlı fırsatlara sahiptir ve çeşitli alanlarda insanların bilincini, bilimsel düzeyini yükseltmek  ve geliştirmek için ondan yararlanılmalı. Fakat böyle bir ortamda bulunmak, genç kullanıcılar için fırsatlar oluşturmaktan ziyade onlara bir tehdit haline gelmiştir. Sanal dünyanın en önemli getirisi, tüm kullanıcıların bilgilerinin güncel olmasıdır.

Tabi ki sanal ortamın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki etkileri çok farklıdır. Gelişmemiş ülkeler en yüksek oranda etkilenen ve en az oranda etki edenler olarak, krizlere en fazla maruz kalanlardır. Bu ortamda tehditlerden biri, kuşaklar arasında ayrılıktır. Sanal ortam ve siber, nesiller arasındaki mesafeyi arttırmıştır ve günümüzde aile ortamına yeni teknoloji ve araçların girmesi ile aile fertleri, evlatlar ve ebeveynlerinin saatlerce bir biri ile tek kelime etmeden yan yana oturduklarına şahit oluyoruz.

Günümüzde aile fertlerinin yan yana oturarak çeşitli ailevi ve çalışma sorunları ve konularını konuşarak, görüşlerini paylaşan çok az sayıda aile var. Mevcut şartlarda ebeveyn ve çocuklar ilişkileri soğumuş ve iki nesil çeşitli sosyal farklılıklar ve yaşam tecrübeleri neden ile hayata kendi bakış açılarından bakıyor ve kendi görüşüne göre yorumluyor.

Sanal ortamların aile üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir?

biyom-nedirİnternet ve sosyal paylaşım sitelerinin bu günlerde sıkça kullanılması, sayısız yararlarının yanı sıra, aile fertlerinin bir birinden uzaklaşmasına sebep olmaktadır.

Nitekim aile fertlerinin fiziki olarak yan yana ve bir çatı altında olmasına rağmen, aile bireyleri arasında duygusal bağlar ve derin manevi ilişkiler yok olarak aradaki mesafeler artıyor; böylece aile bireyleri arasındaki samimi, içten ve duygusal konuşmalar bile yerini sosyal paylaşım sitelerinin kullanılmasına bırakıyor. 

Tabi ki aile üyeleri arasında duygusal ve manevi mesafelerin oluşması, aileye verdiği hasarların diğer olumsuz etkilerinin yanı sıra, aile temelinin sarsılması, duygusal boşanmalar, aile fertleri arasında samimiyetlerin silikleşerek yok olması ve de kuşaklar arasında ayrımların yaşanmasına sebep olmaktadır. Uzmanlar aile içi şiddet olaylarının bir çoğunun, aile çerçevesinde doğru etkileşim ve gönül birliği, diyalog ve ilişkilerin olmamasından kaynaklandığı görüşündeler. Bu konulara göre, aile yapısı ve sağlığına karşı sosyal paylaşım sitelerinin tehditlerini en aza indirgeme çalışmaları kaçınılmaz görünür. Bizler de bu programda konu hakkına bazı noktalara değinmek istiyoruz.  

Sanal ortamda ilişkilerin gelişmesi ile aile bireyleri arasındaki ilişkiler soğumaya başladı. Aile ilişkilerinin soğumasının, aile bireyleri arasında farklı yaşam tecrübelerinden kaynaklandığı söylenebilir. Artık ebeveynler ve evlatları sahip oldukları tecrübeler veya sorunlarını, evin ortak fiziki, duygusal, bilgi ve eğlence ortamında daha az paylaşıyorlar. Duygusal ve düşünce ortaklıklarının azalması, onların görüş ayrılıkları ve farklılıklarını daha da arttırıyor, dolayısı ile aile bireylerinin her biri, yaşamı ve hayatı, kendi bakış açısından yorumluyor ve istediği farklı yolu seçiyor. Çiftler arasındaki ilişkilerin soğuması ve yanlış anlaşılmaların artması, boşanmaların yaşanması ise sosyal paylaşım sitelerinin negatif ve olumsuz etkilerinden bazılarıdır. 

İlişki ve diyalog kurmak, bilgi paylaşımı ve etkileşim, insanın temel ihtiyaçlarındandır. Diyalog ile aile yapısının güçlenmesi ve sıcak ortamın oluşmasındaki etkisi, bireylerin sevgilerini, samimiyetlerini ve dargınlıklarını açıklamak için bir fırsattır; üstelik aile üyeleri arasındaki mesafeleri de azaltır. Üyeleri bir biri ile konuşmayı seven ve bir ortamda bulunmaktan zevk alan bir aile güçlüdür. Bu ailelerin üyeleri ev ortamında birbirleri ile en az gerginliği yaşar ve dolayısı ile başarılı evlatlar yetiştirir.  

Fakat bizim gelişmekte olan toplumumuzda yaşanan toplumsal gelişmeler sayesinde ebeveynlerin evin dışında çalışması gibi bir çok sebepten dolayı, aile bireyleri daha az birbirinin yanında hazır bulunuyor ve böylece bir birine daha az zaman ayırabiliyor, tabi ki bu eksikliği gidermek için çeşitli yollara başvuruyor ki bunlardan biri de sanal ortama sığınmaktır. Sosyal paylaşım siteleri en ucuz, en kolay erişilebilen sistemlerdir, bu yüzden kullanıcılar için çok çekici gelen bu yeni teknoloji, toplumdaki bağlantı ve ilişki eksikliğini gidermek için kullanılıyor.

Aileler ev ortamında kaliteli diyaloğun zaruretini ciddiye almalı. Ebeveyn bu bağlamda bizzat örnek oluşturmalı, aile içinde konuşmak için belirli bir program ve zamana bağlı kalmamalı, evlatları ile çeşitli günlük konularda konuşmalıdır. Samimi diyalog ve konuşmalar, aile bireyleri arasında samimiyet ve sevgiyi pekiştiren önemli etkenlerdendir, fakat bu da diyalog becerilerinin geliştirilmesi ve diyalog kalitesinin dikkate alınmasına bağlıdır.

Aile mahkemelerinde boşanma ile sonuçlanan vakalarda, evliliklerin ilk 3 yıllık döneminde boşanmaların büyük bir oranı, sosyal paylaşım sitelerinin yayılması ve ailelere önemli oranda nüfuz etmesi nedeni ile gerçekleşmiştir. Uygun eşin seçilmemesi, ailelerdeki en önemli ihtilaf nedenidir ve gönül birlikteliğinin kurulmasında yaşam becerilerinin zayıf olması da ikinci dereceden ihtilafların yaşanmasına sebep oluyor. Yaşam tarzının değişmesi nedeni ile duygusal bağların kurulmasındaki beceriksizlik ve bu yüzden doğan anlaşmazlıklar, sosyal paylaşım sitelerinin cep telefonları ile birlikte hayatımıza sızmasına sebep olmuştur. Tabi bu olaydaki kültür eksikliği de bir çok sorunu beraberinde getiriyor.

İnternetin ve sosyal medyanın aile üyeleri arasındaki ilişkilere etkileri nelerdir?

biyom-nedirAile, toplumun temel kurumu olarak, kendine has ve özel rol ve işleve sahiptir ki dolaylı veya dolaysız toplumun ilerlemesine sebep olur.

Bu yüzden ailenin bu işlev ve rolünü, tehdit eden hasarlardan korumak gerekir zira toplumu da tehlikeyle karşı karşıya getirebilir.Günümüzde aile üzerinde önemli etkisi olan, üstelik bir çok olumlu işlevi olmasına rağmen aile temellerini tehdit eden konulardan biri, internet ve geniş sanal ortamdır. Bu yeni ve modern teknoloji aile bireylerinin tümünün yaşamları ile düğümlenmiş ve aile üyelerinin ilişkilerini etkileyerek, onların rolleri ve görevlerini, yaşam tarzlarını, iç ve dış ilişkilerini değiştirebilir.

Bu yüzden bu muazzam bağlantı ağının olumsuz etkilerinin ele alınarak incelenmesi, bir çok sosyolog ve düşünürün çalışma programını oluşturuyor. İnsani toplum ve aile içinde internet, teknolojinin tehditleri ve hasarlarının incelenmesi, günümüz toplumun kültürel yönetiminde dikkat edilmesi gereken önemli konulardandır ve doğru bir programla kontrol edilmesi gerekir. İnternetin aileye en büyük zarar ve tehditlerinden biri, aile fertleri arasında  ilişkiler ve münasebetlerin güçsüzleşmesi, aile içi ve toplum arasındaki ortamlar ve sınırların birbirine karıştırılması, yaşam tarzı ve islami kültür ve değer yargılarının değişmesi, insanların sosyal ve kültürel hüviyetlerinin değişmesi, ahlaki laubalilikler ve sıra dışı ilişkilerin yaygınlaşması ve internetin kontrolsüz kullanılması ve bağımlı hale gelmesine değinebiliriz.

Aile, üyelerinin bir birine bağlı olduğu bir toplumdur ve bu üyelerin her birinin ise özel rolleri var. Her bireyin rolü icabı diğerleri ile uygun ve yakın ilişki ve bağlantısı bulunuyor. Öyle ki bu bağlar ve ilişkilerin yok olması ile aile sarsılarak dağılır. Bu yüzden aile ocağındaki ilişkilerin korunması, toplumun en temel parçası olan ailenin güçlenmesine sebep olur. Bu ilişki çerçevesinde sosyal ve ailevi roller, evlatlara öğretilir ve bu temel rollerin kabullenilmesi ile aile içinde üyelerin topluma kazandırılması şekillenir. Fakat günümüzde aile üyelerinin interneti aşırı oranda kullanması, aile içindeki ilişkilerin zayıflamasına sebep olur. Nitekim bazı sosyologlar, internetin yayılmasının, toplumda daha fazla bireysellik ve inzivaya çekilmeye sebep olacağından endişe ediyorlar. Nitekim aile içinde internete kolaylıkla ulaşma sayesinde insanlar yararlı vakitlerini daha çok internette gezinerek harcıyorlar ve aile ve dostlarına daha az vakit ayırıyorlar.

İnsanların yalnızlaşmasına sebep olan ise, gerçek ortamdan daha farklı olarak kullanıcılar arasında başka bir ilişkinin kurulmasıdır ki bu da kullanıcıları internete bağımlı hale getirir. Sonuçta kullanıcının gerçek ortamda başkaları ile ilişkileri azalır. Zira artık gerçek ortamda başkaları için bilinmeyen sanal ortamda internet kültürü ile uyum sağlamıştır. Bu yüzden bu insanlar kendi aile fertleri ile etkili ilişkilerde başarısız kalıyorlar.Üstelik bu konu günümüzde akrabalık ilişkilerinin de zayıflamasına sebep oluyor. Zira eskiden, aile fertleri akrabalık ilişkilerini korumak için, topluca görüşüp, yakından buluşuyorlardı. Fakat günümüzde sanal ortamdaki programlar sayesinde ailevi ilişkiler bu programlar sayesinde sağlanıyor,  bu yüzden artık yakından görüşmelere gerek kalmıyor. Sonuçta ailevi sorunların çözümlenmesi veya kültür ve geleneklerin aktarılması ve karşılıklı etkilenmesinde samimi ilişkilere artık gerek kalmıyor.

Bir başka konu ise, aile ve toplum sınırları ve atmosferinin birbiri ile karışmasıdır. İnternet ve oluşan sanal ortamın özelliği zaman ve mekana bağlı olmamasıdır, başka bir ifade ile sanal ortamda zaman ve mekan kavramı anlamsızdır. Bu yüzden internet, sınırları ortadan kaldırarak bu alanların birbirine karışmasına sebep oluyor. Nitekim artık insanlar ev dışındaki çalışmalarını bu teknoloji sayesinde evde veya istedikleri yerde yapabilirler. Tabi ki bu konu kullanıcılar için birçok olumlu yönü olmasına rağmen aile içi ilişkileri zayıflatırken çalışma ortamındaki sorunları da aile ortamına taşıyor.

Buna ilaveten aile üyelerinin, aile içinde kurulan duygusal bağlara ihtiyaçları var. Aile üyelerinin duygusal ihtiyaçlarını karşılamak ise ailenin en önemli görevidir. İnternet ve sanal ortamların aşırı kullanılması ise aile üyelerinin karşılıklı bu ihtiyaçlara kayıtsız kalmasına sebep olur. Nitekim günümüzde aile fertleri ve özellikle eşler, bu konudan şikâyetçiler.

Rehberlik ve Danışmanlık

Rehberlik ve Danışmanlık

Kırtasiye alışverişi yaparken nelere dikkat etmeliyiz?

Kırtasiye alışverişi yaparken nelere dikkat etmeliyiz?

Okul öncesi eğitimin faydaları nelerdir?

Okul öncesi eğitimin faydaları nelerdir?

Para biriktirmek için neler yapmalıyız?

Para biriktirmek için neler yapmalıyız?

Haberler

Haberler

Hayırsever Muhtar Mahallesine Okul Yaptırıyor

Hayırsever Muhtar Mahallesine Okul Yaptırıyor

2017 ABD Venezuela'ya yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı

ABD Venezuela'ya yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı

Kamu görevlilerinin yeni maaşı

Kamu görevlilerinin yeni maaşı

Bilişim ve Teknoloji

Bilişim ve Teknoloji

İnternetin ve sanal ortamların kültürel hayatımız üzerindeki etkileri nelerdir?

İnternetin ve sanal ortamların kültürel hayatımız üzerindeki etkileri nelerdir?

Sanal ortamların oluşturduğu etkiler nelerdir?

Sanal ortamların oluşturduğu etkiler nelerdir?

Hyundai Accent lpgli araç sabahları çalışmıyorsa ne yapmalı?

Hyundai Accent lpgli araç sabahları çalışmıyorsa ne yapmalı?

Kelimeler ve Kavramlar

Kelimeler ve Kavramlar

Reenkarnasyon nedir?

Reenkarnasyon nedir?

Sağlık Bilgisi

Sağlık Bilgisi

Diyet yaparken nelere dikkat etmeliyiz?

Diyet yaparken nelere dikkat etmeliyiz?

Erken yaşlanma hastalığı nedir?

Erken yaşlanma hastalığı nedir?

Kan gruplarına göre insanlar

Kan gruplarına göre insanlar

Din ve Ahlak

Din ve Ahlak

Kadir Gecesinin Önemi ve Anlamı Nedir?

Kadir Gecesinin Önemi ve Anlamı Nedir?

Atasözleri

Atasözleri

Ne ekersen onu biçersin atasözünün anlamı nedir?

Ne ekersen onu biçersin atasözünün anlamı nedir?

Eşeğe altın semer vursalar eşek yine eşektir atasözünün anlamı nedir?

Eşeğe altın semer vursalar eşek yine eşektir atasözünün anlamı nedir?

Hatasız kul olmaz ne demek?

Hatasız kul olmaz ne demek?

Akrostiş Şiirler

Akrostiş Şiirler

Dersler

Dersler

Belirli Günler ve Haftalar

Belirli Günler ve Haftalar

Bilmeceler

Bilmeceler

Bitkiler

Bitkiler

Destanlar

Destanlar

Deyimler

Deyimler

Dosyalar

Dosyalar

Efsaneler

Efsaneler

Etkinlikler

Etkinlikler

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri

Fıkralar

Fıkralar

Hayat Bilgisi

Hayat Bilgisi

Hayvanlar

Hayvanlar

Hikayeler

Hikayeler

İlahiler

İlahiler

İletişim

İletişim

İlkokuma Yazma

İlkokuma Yazma

İnsan İsimleri

İnsan İsimleri

Peygamberler

Peygamberler

Yazılı Soruları

Yazılı Soruları


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright© Lütfen sitemizdeki içeriğin tarafımızca oluşturulan kısmını, içerik, yazı ve görselleri izin almadan başka sitelerde yayınlamayınız. Sitemizdeki içerikten dolayı rahatsız olan, kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu düşünen ya da telif hakkı sahibi olarak haklarının ihlal edildiğini düşünen varsa bize bildirmesi halinde en kısa zamanda içerik, yazı ve görsel yayından kaldırılacaktır.